ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Δημ. Γ. Παπανίκας

Eκδόσεις Μedia Guru

 

4η έκδοση ανανεωμένη, διευρυμένη, επικαιροποιημένη

σε όλους τους τομείς της Μηχανικής των Ρευστών: 

 

 

       Ιδεώδη και πραγματικά ρευστά

       Απεικόνιση και ορατοποίηση ροϊκών πεδίων

       Υδροστατική και Αεροστατική

       Μονοδιάστατη Ροή στις εφαρμογές

       Συστήματα αγωγών παροχέτευσης ρευστών

       Ρευστοδυναμική μετατροπή ενέργειας

       Σχεδιασμός δικτύων αγωγών αερίων και υγρών

       Ιδεώδης ροή και αναλυτική Ρευστομηχανική

       Συμπιεστή ροή και κρουστικά κύματα

       Οριακά στρώματα και συναφείς ροές

       Ρευστοδυναμική υψηλών ταχυτήτων και υψηλών θερμοκρασιών

       Ρευστοθερμικές καταστάσεις σε ακροφύσια

       Εργαλεία προϋπολογιστικής ανάλυσης ροϊκών πεδίων

       Τεχνικά στοιχεία Ρευστοδυναμικού Σχεδιασμού

       Η Ρευστομηχανική στο διαδίκτυο

 

Στο βιβλίο αυτό - πηγή ολοκληρωμένης τεχνογνωσίας στη Ρευστομηχανική - περιλαμβάνονται 1435 σελίδες, 400 παραστατικά διαγράμματα και πίνακες, 500 βιβλιογραφικές πηγές, 3100 λέξεις / φράσεις-κλειδιά στο Ευρετήριο , 160 διαδικτυακοί ιστότοποι Ρευστοδυναμικής Τεχνολογίας και προγράμματα ηλεκτρ. υπολογιστή.

www.mediaguru.gr ISBN 978-960-88598-5-2